www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Despre noi Conducere

Conducere

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

conform Ordinului ministrului sănătății nr. 269/20.03.2020

av. Radu Eugen Firăstrău

Date contact:

adresă corespondență:
bdul. Dacia, nr. 4A
Piatra Neamț
cod poștal 610019
 telefon:
0233 234441
 fax:
0233 213874
 email:

Atribuții:

 1. organizează şi coordonează, după caz, întreaga activitate a unităţii din directa subordine şi evaluează şi coordonează asistenţa medicală de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţa medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medico-socială, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, în teritoriul administrativ;
 2. coordonează şi controlează implementarea şi realizarea programelor naţionale de sănătate, pe care le derulează în teritoriul arondat, în scopul îndeplinirii obiectivelor şi realizării indicatorilor, prin desfăşurarea activităţilor specifice la nivel local;
 3. solicită elaborarea şi coordonează implementarea programelor locale de sănătate în concordanţă cu priorităţile de sănătate publică identificate la nivel local;
 4. evaluează anual rezultatele activităţii şi propune strategiile pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din teritoriu;
 5. analizează periodic starea de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat, în scopul identificării principalelor probleme de sănătate publică, şi alocă prioritar resursele de care dispune pentru intervenţiile cu cea mai mare eficienţă în ameliorarea stării de sănătate;
 6. informează Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale asupra stării de sănătate a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultă din evaluare, periodic şi ori de câte ori consideră necesar, şi coordonează elaborarea raportului anual asupra stării de sănătate a comunităţii la nivel judeţean;
 7. asigură supravegherea şi aplicarea legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;
 8. în calitate de ordonator secundar de credite, aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în condiţiile legii;
 9. respectă şi implementează reglementările Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi aplică la termen măsurile dispuse de Ministerul Sănătăţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 10. coordonează activitatea de audit public intern din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi auditul public exercitat la nivelul unităţilor sanitare aflate în subordine, conform legii;
 11. emite documente de reglementare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 12. propune şi înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii lista personalului împuternicit pentru desfăşurarea activităţii de control în sănătate publică;
 13. supraveghează activitatea serviciilor de ambulanţă judeţene şi încheie contractul de management cu managerul general al serviciului de ambulanţă;
 14. numeşte conducerea interimară a serviciilor de ambulanţă judeţene până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din comitetul director;
 15. colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin direcţiei de sănătate publică judeţene;
 16. desemnează reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene în consiliile de administraţie ale spitalelor publice, conform prevederilor legale în vigoare;
 17. propune conducerii Ministerului Sănătăţii măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii managerilor de spital, în cazul constatării nerealizării indicatorilor prevăzuţi în contractul de management, pentru unităţile din subordine;
 18. evaluează necesarul de resurse umane de la nivelul asistenţei medicale în funcţie de nevoile comunitare identificate prin acţiuni specifice şi emite recomandări în acest sens şi controlează respectarea normativelor de personal ale instituţiilor publice din subordine;
 19. coordonează fundamentarea finanţării şi propune Ministerului Sănătăţii alocarea resurselor necesare desfăşurării activităţii;
 20. evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;
 21. desemnează participanţi în comisiile de examinare pentru examene şi concursuri;
 22. stabileşte proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică şi în alte situaţii cu risc pentru populaţie;
 23. în vederea organizării activităţii, directorul executiv emite dispoziţii;
 24. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor legale.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ECONOMIC

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ECONOMIC

ec. Constantin OPREA

Date contact:

adresă corespondență:
bdul. Dacia, nr. 4A
Piatra Neamț
cod poștal 610019
 telefon:
0233 234441
 fax:
0233 213874
 email:

Atribuții:

 1. coordonează şi răspunde de activităţile serviciului economic administrativ, cuprinzând birourile buget-finanţe, contabilitate, achiziţii publice şi serviciul administrativ şi mentenanţă;
 2. activitatea de elaborare, finanţare, execuţie şi raportare a indicatorilor financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi al unităţilor din subordine;
 3. asigură respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene şi controlează aceste activităţi la nivelul unităţilor din coordonare;
 4. aplică la termen măsurile dispuse de Ministerul Sănătăţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 5. răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
 6. răspunde de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în situaţiile financiare centralizate trimestriale şi anuale, precum şi de prezentarea acestora la termenul stabilit de organul ierarhic superior;
 7. propune Ministerului Sănătăţii indicatorii financiari ce urmează a fi incluşi în legea anuală a bugetului de stat;
 8. răspunde de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu şi urmăreşte executarea acestora în baza bugetului aprobat;
 9. răspunde de avizarea şi repartizarea, după caz, a bugetului alocat pentru implementarea şi derularea programelor naţionale de sănătate la unităţile sanitare din subordine şi urmăreşte utilizarea eficientă a fondurilor alocate;
 10. elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;
 11. răspunde de întocmirea lunară a execuţiei bugetului de stat, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;
 12. răspunde de întocmirea lunară a necesarului de credite bugetare pentru luna următoare pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate publică, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;
 13. pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, stabileşte priorităţile de dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrări de investiţii, consolidare clădiri şi reparaţii capitale;
 14. răspunde de efectuarea finanţării lunare, a acţiunilor de sănătate de la nivelul unităţilor subordonate; răspunde de contractarea şi decontarea sumelor, reprezentând drepturi salariale şi cheltuieli materiale, în conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura unităţilor sanitare transferate la autorităţile administraţiei publice locale (cabinete de medicină sportivă, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenţi an I - VII, UPU - UPU SMURD); răspunde de efectuarea finanţării lunare a sumelor transferate autorităţilor administraţiei publice locale pentru asistenţa medicală comunitară; răspunde de contractarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi decontarea sumelor reprezentând drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ; răspunde de finanţarea lunară a unităţilor medico-sociale în conformitate cu prevederile legale;
 15. stabileşte necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări clădiri şi reparaţii capitale pentru unităţile subordonate;
 16. analizează periodic modul de derulare a procesului investiţional şi solicită ordonatorului principal de credite modificări valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de investiţii, acolo unde este cazul.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.