www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

ANUNȚ - concurs pentru ocuparea unui post de chimist debutant în cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică – chimie sanitară şi/sau toxicologie, martie 2023

În baza prevederilor Ordinului nr. 166 / 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publica, precum și a funcțiilor de șef de secție, 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamț cu sediul în Piatra Neamț, b-dul Dacia, nr.4A, judeţul Neamț, organizează concurs de ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă , a postului contractual vacant de chimist debutant în cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică – chimie sanitară şi/sau toxicologie.

Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului:

Poate ocupa un post vacant, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

Condiții generale:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Cerințe specifice:

 1. persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
 5. persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
 6. persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte :

 1. formularul de înscriere la concurs în care se menționează postul pentru care se dorește să candideze (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 afișat pe site-ul unității);
 2. copia de pe diploma de licenţă şi copia de pe diploma/certificat de master cu disipline corespunzătoare laboratorului de chimie sanitară și toxicologie;
 3. copia a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza anului în curs;
 4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicata una din sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

În cazul posturilor de biolog debutant, biochimist debutant sau chimist debutant, documentele prevăzute la lit. c) şi d) se înlocuiesc cu declaraţia pe propria răspundere a candidatului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la alin. lit.f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale

Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 1. 14.03.2023 ora 15.00- termenul limită depunere a dosarelor:
 2. 24.03.2023 ora: 09.00 : proba scrisă;
 3. 29.03.2023 ora 09.00: proba practică.

Tematica de concurs și bibliografia va fi afişată la sediul unității și pe site-ul www.sant.ro.  

Dosarul de înscriere la concurs se depune în format fizic la sediul unităţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia acestui anunţ, respectiv până la data de 14.03.2023 ora 15.00.

Concursul /examenul se va desfăşura la sediul din Piatra Neamț, b-dul Dacia, nr.4A, judeţul Neamț.

Informaţiile referitoare la rezultatele probelor de concurs se afişează la sediul unității și pe site-ul www.sant.ro.  

Relaţii suplimentare la sediul din Piatra Neamț, b-dul Dacia, nr. 4A, judeţul Neamț, Comp. RUNOS -tel: 0233 /234.441 int.136.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.