www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț Ocuparea posturilor vacante în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, 2024 ANUNŢ privind declanșarea procedurii de ocupare prin transfer la cerere a 3 posturi aferente unor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț, în perioada aprilie-mai 2024

ANUNŢ privind declanșarea procedurii de ocupare prin transfer la cerere a 3 posturi aferente unor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț, în perioada aprilie-mai 2024

Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț, în temeiul prevederilor art. 32, alin. (1) din Legea
nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  anunță declanșarea unei proceduri de transfer în interesul serviciului la cerere pentru ocuparea a 3 posturi aferente unor funcții contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. Medic specialist Medicina muncii în cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă - Medicina Muncii

Compartiment/structură: Departament Supraveghere în Sănătate Publică, Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă - Medicina Muncii;
Denumirea postului: Medic specialist, în specialitatea Medicina muncii;
Numărul posturilor: 1 post vacant;
Nivelul postului: funcție de execuție;
Durata timpului de lucru: Program de lucru 7h/zi, 35 ore/săptămână;
Perioada: nedeterminată.

Condiții specifice:

 • Studii – superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, certificat de medic specialist.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • rezolvarea de probleme și luarea deciziilor – nivel operațional;
 • iniţiativă – nivel operațional;
 • planificare şi organizare – nivel operațional;
 • comunicare – nivel operațional;
 • lucru în echipă - nivel operațional;
 • integritate – nivel operațional.

2. Medic specialist Microbiologie în cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică - Diagnostic microbiologic

Compartiment/structură: Departament Supraveghere în Sănătate Publică, Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică - Diagnostic microbiologic;
Denumirea postului Medic specialist, în specialitatea Microbiologie;
Numărul posturilor: 1 post vacant;
Nivelul postului: funcție de execuție;
Durata timpului de lucru: Program de lucru 7h/zi, 35 ore/săptămână;
Perioada : nedeterminată.

Condiții specifice:

 • Studii – superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, certificat de medic specialist.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • rezolvarea de probleme și luarea deciziilor – nivel operațional;
 • iniţiativă – nivel operațional;
 • planificare şi organizare – nivel operațional;
 • comunicare – nivel operațional;
 • lucru în echipă - nivel operațional;
 • orientare către cetățean – nivel operațional;
 • integritate – nivel operațional.

3. Șofer I în cadrul Serviciului Administrativ și mentenanță

Compartiment/structură: Economic/Administrativ, Serviciul Administrativ și Mentenanță;
Denumirea postului: Șofer I;
Numărul posturilor: 1 post vacant;
Nivelul postului: funcție de execuție;
Durata timpului de lucru: Program de lucru 8h/zi, 40 ore/săptămână;
Perioada : nedeterminată.

Condiții specifice:

 • Nivel de studii: studii generale, profesionale sau medii;.
 • Vechime minim obligatorie de 3 ani în activitate ca șofer (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă  și în specialitate ca șofer).
 • Să dețină permis de conducere auto valabil pentru autovehiculele din categoria B și C.

Abilități, calități și aptitudini necesare:

 • cunoașterea reglementărilor rutiere și a legislației în vigoare;
 • abilitatea de a conduce în siguranță și eficient;
 • bune abilități de comunicare și interacțiune;
 • capacitatea de a gestiona situațiile neprevăzute sau urgențele pe drumurile publice;
 • orientarea spațială și cunoașterea tehnică a vehiculului.

Transferul la cerere în cadrul DSPJ Neamț se poate face de pe un post aferent unei funcții contractuale, similar sau echivalent, de același nivel celui pentru care se solicită transferul.

Documente necesare și condiții privind depunerea documentelor

Persoanele interesate (candidații) pot depune dosarul în perioada 24.04.2024-10.05.2024 inclusiv, la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț.

Dosarul va conține în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere în procedura transferului la cerere, adresată de candidat directorului executiv al DSPJ Neamț;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea persoanei, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate, însoțit de copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de DSPJ Neamț;
 4. copia carnetului de muncă, și/sau adeverința eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului pentru care se face solicitarea de transfer;
 5. adeverința medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcţiei solicitate;
 6. curriculum vitae, model comun european, actualizat la zi, semnat pe fiecare pagină;
 7. acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 8. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 9. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

Dosarele de înscriere în procedura transferului la cerere se depun  personal la sediul DSPJ Neamț din Piatra Neamț, b-dul. Dacia, nr. 4A, pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid la adresa sediului DSPJ Neamț, sau prin poşta electronică (la adresa de email sant@sant.ro) în termenul prevăzut în anunț pentru depunerea dosarelor.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la adresa de e-mail personal pe care au comunicat-o şi au obligaţia de a prezenta documentele în original, pentru certificarea acestora (sau copii legalizate, în original, în condițiile legii), până la finalizarea perioadei de înscriere (cazierul judiciar, în original, poate fi depus până la data desfășurării etapei interviului, după caz).

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive:

 1. selecția candidaților care îndeplinesc condițiile în vederea ocupării postului vacant prin transfer, pe baza documentelor depuse la dosarul individual;
 2. interviul – este susținut de candidații declarați „admiși” în etapa selecției dosarelor.

Depunerea dosarelor– din data 24.04.2024 și până la 10.05.2024, inclusiv, în intervalul orar 8:00 – 16:30 (pentru zilele de luni, marți, miercuri și joi), respectiv 08:00 – 14:00 (pentru zilele de vineri).

Selecția dosarelor  – 13.05.2024 și afișarea rezultatelor – 13.05.2024.

Depunere contestații la sediul DSPJ Neamț – 14.05.2024 și afișarea rezultatelor la contestații – 14.05.2024.

Interviu –  16.05.2024 ora 10.00, la sediul DSPJ NEAMȚ (detalii publicate la avizierul instituției in ziua desfășurării interviului).

Rezultatele interviului vor fi afișate în data de 16.05.2024.

Depunere contestații la sediul DSPJ Neamț – 17.05.2024 și afișarea rezultatelor la contestații – 17.05.2024.

Rezultat final al procedurii transferului la cerere – afișare 17.05.2024.

Pentru identificarea rezultatelor individuale ale fiecărei etape  la care a participat, candidatul/a va urmări pe website-ul DSPJ NEAMȚ și la avizierul instituției, în cadrul informațiilor afișate de DSPJ NEAMȚ, numărul de înregistrare a cererii individuale de înscriere în procedura transferului primit cu ocazia depunerii dosarului.

Un/o candidat/ă este declarat/ă „admis/ă” în cadrul etapei de selecție a dosarelor dacă a obținut calificativul „admis” din partea comisiei de evaluare, în unanimitate.

După afişarea rezultatelor obținute la selecţia dosarelor şi/sau interviu, candidații nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatelor interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişarea rezultatelor finale obținute de fiecare candidat/ă se realizează prin specificarea mențiunii „admis” sau „respins” și punctajului individual obținut în cadrul etapei interviului. Este admis/ă final candidatul/a care a obţinut cel mai mare punctaj la etapa interviului (dar cel puțin 50 de puncte din 100 de puncte maximum). În caz de egalitate a celor mai mari punctaje obținute, candidații aflați în această situație susțin un nou nou interviu în data de 17.04.2024, ora 10.00, la sediul DSPJ NEAMȚ (detalii publicate la avizier în ziua respectivă) în urma căruia se va decide candidatul final câștigător.

Informații suplimentare

Cererea de transfer si acordul de prelucrare date cu caracter personal  se postează pe website-ul DSPJ Neamț www.sant.ro și la avizierul unității.

Informații suplimentare se pot obține la DSPJ Neamț – Serviciul Asistență Medicală și Program, Statistică și Informatică în Sănătate Publică, Relații cu Publicul și RUNOS, tel. 0233234441, int. 113, 136.

DSPJ NEAMȚ înştiinţează cu celeritate autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea candidatul/a admis/ă final despre aprobarea cererii de transfer. Data de la care operează transferul la cerere nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.