www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Examen primariat Examen primariat – sesiunea 19 iunie 2024 DOSARUL DE ÎNSCRIERE AL CANDIDATULUI

DOSARUL DE ÎNSCRIERE AL CANDIDATULUI

 1. Cerere de înscriere tip, conform celei afișate pe site-ul Ministerului Sănătății; 
 2. copia diplomei de licență obținută ca medic, medic stomatolog sau farmacist*;
 3. copia certificatului de medic/medic stomatolog /farmacist specialist*; 
 4. copia actului de identitate CI/BI*; 
 5. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie /decizie divorț) dacă este cazul*;
 6. copia certificatului de membru al colegiului profesional și a avizului anual privind exercitarea profesiei de medic, vizat pentru anul în curs*; 
 7. adeverința/adeverințele eliberate de unitățile sanitare în care este încadrat medicul, medicul stomatolog, respectiv farmacistul specialist, din care să reiasă: specialitatea în care acesta este confirmat și data de la care acesta este încadrat ca specialist. Documentul va preciza numărul ordinului ministrului sănătății de confirmare în specialitate, tipul de contract încheiat cu angajatorul (cu normă întreagă sau fracție de normă, situație în care se va specifica nr. de ore/zi sau săptămână), precum și data la care a îndeplinit 5 ani de exercitare a profesiei ca specialist în specialitatea pentru care urmează să susțină examenul, respectiv durata de exercitare a profesiei în specialitate dobândită până la data de 31 ianuarie 2025 - document în original; 
 8. în locul documentului prevăzut la punctul nr. 7, medicii și medicii stomatologi care își desfășoară activitatea în cabinete medicale individuale vor prezenta: 
  •  declarația pe propria răspundere, că desfășoară activitatea în specialitate și fracția de normă a acesteia la cabinetul individual – document în original, 
  • o adeverință eliberată de CMI din care să rezulte durata de 5 ani de exercitare a profesiei ca specialist până la data de 31 ianuarie 2025, precum și cuantumul normei-normă întreagă sau fracție de normă, situație în care se va specifica nr. de ore/zi sau săptămână document în original; 
  •  copia certificatului de înregistrare al cabinetului respectiv*; 
 9. în locul documentului prevăzut la punctul nr.7, farmaciștii care lucrează în farmacii cu circuit deschis, indiferent de specialitatea de confirmare, vor prezenta, după caz: 
  • declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea ca specialiști în specialitatea în care solicită să susțină examenul, în farmacii cu circuit deschis, data de la care desfășoară această activitate, precum și fracția de normă a activității desfășurate, normă întreagă sau fracție de normă – document în original, 
  • o adeverință eliberată de unitatea angajatoare respectivă, din care să rezulte durata de exercitare a profesiei în specialitate dobândită ca specialist până la data de 31 ianuarie 2025, precum și cuantumul normei, normă întreagă sau fracție de normă – document în original; 
 10. candidații care solicită completarea duratei de exercitare a profesiei în specialitate pe baza gărzilor efectuate, conform prevederilor Ordinului MS nr. 870/2004 cu modificările și completările ulterioare, valabilă doar pentru perioadele de timp pentru care nu au avut încheiate alt tip de contracte de muncă, sau pentru întregirea normei, în cazul celor încadrați cu fracție de normă, vor depune la dosar adeverințele eliberate de unitatea/unitățile în care au efectuat gărzi, conținând vechimea acumulată în exercitarea profesiei ca specialist prin efectuarea serviciului de gardă, transformată în ani, luni, săptămâni, de muncă, calculată astfel de emitentul documentului respectiv, pe baza pontajelor întocmite de respectivele unități angajatoare- în original; 
 11. medicii care solicită recunoașterea duratei de exercitare a profesiei efectuată în unități medico-sanitare din statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, vor depune: 
  •  un document tip adeverință, eliberat de unitatea în care a prestat servicii medicale de specialitate, care atestă perioada pentru care a efectuat contractul, precum și cuantumul normei-normă întreagă sau fracție de normă și traducerea legalizată a acesteia – document în original; 
  • un document tip adeverință, care atestă înscrierea în organizația profesională teritorială pentru perioada respectivă (copie) și traducerea legalizată a acesteia – în original ; 
 12. cadrele didactice încadrate în instituțiile de învățământ medical uman superior, la catedre fără corespondent în nomenclatorul de specialități/fără corespondent cu specialitatea în care doresc să susțină examenul, vor depune: 
  • o adeverință de angajat al instituției de învățământ superior medical cu precizarea disciplinei de încadrare în original, 
  • o adeverință din care să reiasă că desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții, în specialitatea în care dorește să susțină examenul, de minim 5 ani până la data de 31 ianuarie 2025 - document în original ; 
 13. candidații care solicită recunoașterea duratei de exercitare a profesiei în specialitate, prin efectuarea programelor de tip Doctorat, valabilă doar pentru perioadele de timp pentru care nu au avut încheiate alt tip de contracte de muncă, sau pentru întregirea normei în cazul celor încadrați cu fracție de normă în perioada studiilor doctorale, vor depune: 
  • copia diplomei care atestă finalizarea studiilor doctorale *; 
  • adeverințe/documente suplimentare privind perioada efectuată practic în clinici de specialitate, prin care se atestă activitatea desfășurată (perioada de timp și numărul de ore zilnic) pentru fundamentarea lucrării de doctorat, în domeniul specialității-în original.
 14. Taxa de participare în valoare 550 lei, achitată pe numele candidatului prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, ATCP Mun. București (Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu Nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024. La locul pentru corespondență se va menționa “Taxa examen primariat.” 

 *Documentele prevăzute* la punctele 2-6, respectiv 8 și 13, vor fi prezentate în copie, certificată „Conform cu originalul”, asumată de posesor prin semnătură.

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.