www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Documente necesare pentru avizare/autorizare/înregistrare

Documente necesare pentru avizare/autorizare/înregistrare

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare

Documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere

Documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare

 1. Cererea de autorizare, conform modelului anexat;
 2. Declarația pe propria răspundere semnată, după caz, de managerul unității/administrator și/sau titularul activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4a.

Conform prevederilor Ordinului MS nr.1030/2009 se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfășoară una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 2 din ordinul menționat.

Termenul pentru eliberarea documentelor este de 20 de zile lucrătoare.

Conform art. 4, alin (4) din Ordinului MS nr.1030/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru autorizarea sanitară în baza declarației pe propria răspundere nu se percep tarife.

Documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare

Documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare

 1. Cerere semnată de titularul activitatii /administrator, conform modelului anexat.
 2. Dosarul tehnic, conform reglementarilor legale specifice, în vigoare (memoriu descriptiv al instalațiilor, schiță amplasare în zonă, schiță în detaliu).
 3. Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara în valoare de 300 lei (detaliile bancare sunt specificate mai jos).
 4. Act deținere spațiu.
 5. În funcţie de specificul activității se pot solicita și alte documente care sa ateste îndeplinirea cerințelor legale incidente domeniului.

Solicitarea şi obținerea autorizaţiei sanitare de funcționare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:

 • tratarea şi distribuţia apei potabile;
 • îmbutelierea apei potabile;
 • fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă;
 • amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;
 • activităţi de asistenţă medicală spitalicească;
 • activităţi de asistenţă medicală generală;
 • activităţi de asistenţă medicală specializată;
 • activităţi de asistenţă stomatologică;
 • activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;
 • activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;
 • activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
 • alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare.

Termenul de soluţionare a cererii de autorizare este de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completării documentaţiei.

Plata pentru obtinerea autorizaţiei, in valoare de 300 lei, se face în contul beneficiarului: Buget de stat, COD IBAN R057TREZ49120160103XXXXX deschis la Trezoreria Piatra Neamţ, EXPLICAŢII - AUTORIZAŢII SANITARE ÎN BAZA REFERATULUI DE EVALUARE, COD FISCAL 8609468.

Plata pentru rezolvarea in regim de urgenţă, in valoare de 50 lei, se achită în numerar, la Casieria D.S.P. Neamţ, bdul. Traian, nr. 1 sau în contul D.S.P. Neamţ deschis la Trezoreria Piatra Neamţ - COD IBAN R094TREZ49120E365000XXX, COD FISCAL D.S.P. Neamţ 2613370.

Documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare - PENTRU UNITĂȚILE MEDICALE

Documentele necesare pentru obținerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare - PENTRU UNITĂȚILE MEDICALE

 1. Cerere conform modelului anexat.
 2. Memoriul tehnic.
 3. Planul de situaţie cu încadrarea în zonă.
 4. Schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate.
 5. Actul de înfiinţare al solicitantului (CUI).
 6. Acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului.
 7. Contract pentru deşeuri medicale.
 8. Contract garanţie/service aparatură.
 9. Listă dotare conform Ordinul ministrului sănătății nr. 153/2003.
 10. Certificat de membru.
 11. Chitanţa de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistență de sănătate publică/viză nr. ............ din data de ..............................., în valoare de 300 lei.

Termenul de soluţionare a cererii de autorizare este de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completării documentaţiei.

Plata pentru obtinerea autorizaţiei, in valoare de 300 lei, se face în contul beneficiarului: Buget de stat, COD IBAN R057TREZ49120160103XXXXX deschis la Trezoreria Piatra Neamţ, EXPLICAŢII - AUTORIZAŢII SANITARE ÎN BAZA REFERATULUI DE EVALUARE, COD FISCAL 8609468.

Plata pentru rezolvarea in regim de urgenţă, in valoare de 50 lei, se achită în numerar, la Casieria D.S.P. Neamţ, bdul. Traian, nr. 1 sau în contul D.S.P. Neamţ deschis la Trezoreria Piatra Neamţ - COD IBAN R094TREZ49120E365000XXX, COD FISCAL D.S.P. Neamţ 2613370.

Documentaţia necesară pentru obținerea notificării privind asistenţa de specialitate de sănătate publică

Documentaţia necesară pentru obținerea notificării privind asistenţa de specialitate de sănătate publică

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare

 1. Cererea de certificarea conformităţii cu normele de igiena si sanatate publica, conform modelului anexat.
 2. Certificat de urbanism.
 3. Schiţa de amplasare in zona, cu menţionarea vecinatatilor imediate (distanţe de la perimetru la vecini), întocmită de personal de specialitate.
 4. Schiţă de detaliu din care sa reiasa circuitele funcţionale, destinatia spatiilor si suprafeţele acestora, dupa caz.
 5. Memoriul tehnic privind descrierea obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura in acesta, după caz;
 6. Dovada achitării tarifului de asistenta de specialitate de sanatate publica, în valoare de 200 lei, iar pentru rezolvarea in regim de urgenta 50 lei .

Conform prevederilor Ordinului MS nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare, se aplica pentru evaluarea de specialitate asupra modului de indeplinire a cerinţelor prevederilor legale in vigoare privind igiena si sanatatea publica, la amplasarea, amenajarea, construirea si pentru funcţionarea unei unitati care desfasoara o activitate cu risc pentru sanatatea populaţiei.

Soluţionarea cererilor de asistenţă de specialitate de sănătate publică se va face în maximum 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

Plata se face, în numerar, la Casieria D.S.P. Neamţ, B-dul Traian, nr. 1 sau în contul D.S.P. Neamţ deschis la Trezoreria Piatra Neamţ - R094TREZ49120E365000XXX, CUI - 2613370.

Documentaţia necesară pentru obtinerea notificării pentru certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică

Documentaţia necesară pentru obtinerea notificării pentru certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare

 1. Cererea de certificarea conformităţii cu normele de igiena si sanatate publica, conform modelului anexat.
 2. Certificat de urbanism.
 3. Schiţa de amplasare in zona, cu menţionarea vecinatatilor imediate (distanţe de la perimetru la vecini), întocmită de personal de specialitate.
 4. Schiţă de detaliu din care sa reiasa circuitele funcţionale, destinatia spatiilor si suprafeţele acestora, dupa caz.
 5. Memoriul tehnic privind descrierea obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura in acesta, după caz.
 6. Dovada achitării tarifului de certificarea conformităţii, în valoare de 200 lei, iar pentru rezolvarea in regim de urgenta 50 lei.

Conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr.1030/2009, cu completarile si modificarile ulterioare, se aplica în vederea evaluarii conformităţii cu reglementările legale privind sanatatea publica pentru obiective in funcţiune, care desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populaţiei.

Soluţionarea cererilor de certificare a conformităţii se va face în maximum 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

Plata se face, în numerar, la Casieria D.S.P. Neamţ, B-dul Traian, nr. 1 sau în contul D.S.P. Neamţ deschis la TrezoreriaPiatra Neamţ - R094TREZ49120E365000XXX, CUI - 2613370.

Documentele necesare pentru înregistrarea cabinetului medical individual în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Documentele necesare pentru înregistrarea cabinetului medical individual în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

 1. Cerere prin care se solicită înregistrarea cabinetului medical individual în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale (se ridică de la Compartimentul de avize şi autorizare, în momentul depunerii actelor).
 2. Copia actului privind deţinerea spaţiului (după caz):
  • Contract vânzare-cumpărare
  • Contract închiriere
  • Contract de comodat
  • Contract concesionare
 3. Autorizaţia sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare.
 4. Dovadă privind dotarea cabinetului : In funcţie de specificul cabinetului în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 153/2003 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale trebuie o anumită dotare.
  In afara acestor cerinţe sunt cabinetele de medicina muncii care în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 240/2004 – aparatura din cabinet trebuie să fie înregistrată la M.S. conf. Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.
 5. Dovadă privind baremul minim de medicamente şi materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.
 6. Certificat de membru în Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti – copie.
 7. Cod fiscal/C.I. - copie.
 8. Certificat de avizare a cabinetului medical semnat de preşedintele Colegiului Judeţean al Medicilor/Colegiul Judeţean al Medicilor Dentişti, în care să fie menţionate toate specialităţile autorizate în cadrul cabinetului - copie.
 9. Adeverinţă cod parafă – copie.
 10. Contract întreţinere şi service aparatura medicală sau, după caz, certificatele de garanţie - copie.
 11. Contract evacuare deşeuri - copie.

Documentele necesare pentru înregistrarea Societăţii în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Documentele necesare pentru înregistrarea Societăţii în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

 1. Cerere prin care se solicită înregistrarea cabinetului medical individual în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale (se ridică de la Compartimentul de avize şi autorizare, în momentul depunerii actelor).
 2. Copia actului privind deţinerea spaţiului (după caz):
  • Contract vânzare-cumpărare
  • Contract închiriere
  • Contract de comodat
  • Contract concesionare
 3. Autorizaţia sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare - copie.
 4. Dovadă privind dotarea cabinetului : In funcţie de specificul cabinetului în conformitate cu Ord. M.S. 153/2003 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale trebuie o anumită dotare.
  In afara acestor cerinţe sunt cabinetele de medicina muncii care în conformitate cu Ord. M.S. 240/2004 – aparatura din cabinet trebuie să fie înregistrată la M.S. conf. Legii 176/2000 privind dispozitivele medicale.
 5. Dovadă privind baremul minim de medicamente şi materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.
 6. Certificat de membru în Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentişti – copie.
 7. Contract de muncă pentru personalul medical angajat pentru fiecare specialitate – copie.
 8. Cod fiscal/C.I. - copie.
 9. Certificat de avizare a cabinetului medical semnat de preşedintele Colegiului Judeţean al Medicilor/Colegiul Judeţean al Medicilor Dentişti, în care să fie menţionate toate specialităţile autorizate în cadrul cabinetului - copie.
 10. Statutul societăţii care să ateste obiectul unic de activitate - activităţi medicale – copie.
 11. Certificat de înmatriculare la Registrul Comertului si incheiere autentificare in cazul unui punct de lucru - copie.
 12. Adeverinţă cod parafă reprezentant legal medical – copie.
 13. Contract întreţinere şi service aparatura medicală sau, după caz, certificatele de garanţie - copie.
 14. Contract evacuare deşeuri - copie.

Documentele necesare pentru obţinerea autorizatiei pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie

Documentele necesare pentru obţinerea autorizatiei pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie

 1. Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare sau, după caz, actul de înfiinţare sau organizare conform legislaţiei în vigoare.
 2. Autorizaţia sanitară de funcţionare, conform legii/raport sau proces-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.
 3. Dovada deţinerii unui spaţiu de care dispune în mod legal.
 4. Dovada achitării contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
 5. Dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.
 6. Dovada că are angajat personal medico-sanitar pentru specialităţile medicale pentru care solicită autorizarea, conform reglementărilor legale în vigoare.
 7. Dovada că medicii au drept de liberă practică/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor legale în vigoare.
 8. Pentru asistenţii medicali, autorizaţie de liberă practică/certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform reglementărilor legale în vigoare.
 9. Dovada că fiecare angajat medico-sanitar deţine asigurare de răspundere civilă în domeniul medical.
 10. Dovada deţinerii în proprietate a aparaturii din dotare.
 11. Documente care dovedesc verificarea metrologică, service-ul, întreţinerea şi verificarea tehnică periodică a aparaturii din dotare.

Documentele necesare pentru eliberarea autorizatiei de libera practica pentru biochimisti, biologi, chimisti

Documentele necesare pentru eliberarea autorizatiei de libera practica pentru biochimisti, biologi, chimisti

 1. Cerere tip pentru eliberarea Autorizatiei de Libera  Practica  (se ridică de la Compartimentul de avize şi autorizare, în momentul depunerii actelor).
 2. Avizul Ordinului Biochimistilor, Biologilor  si Chimistilor din Jud. Neamţ – ORIGINAL.
 3. Diploma de studii eliberata de o institutie de invatamant superior de profil biochimic, biologic sau chimic recunoscuta de lege – COPIE.
 4. Certificat  cazier judiciar –ORIGINAL.
 5. Certificat de sanatate (tip A5)– ORIGINAL.
 6. Autorizatia de libera practica veche (daca este cazul) – ORIGINAL.
 7. Certificat de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui de pe diploma).
 8. Copie BI/CI.
 9. Adeverinta de salariat emisă de o unitate sanitară publică sau privată - ORIGINAL.
 10. Ordin de confirmare in specialitate/grad principal (daca este cazul) - COPIE.

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.