www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Programe naționale de sănătate publică Subprogramul Național de Fertilizare in vitro şi embriotransfer Subprogramul Național de Fertilizare in vitro şi embriotransfer - informații generale

Subprogramul Național de Fertilizare in vitro şi embriotransfer - informații generale

Unitatea de asistenţă tehnică şi management

Unitatea de asistenţă tehnică şi management

Agenţia Naţională de Transplant

Activităţi

Activităţi

 1. Prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz
 2. Procesarea spermei
 3. Inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană
 4. Cultivarea embrionilor 72 de ore
 5. Transferul embrionar
 6. Monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:
  1. efectuarea testului seric β HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;
  2. consult ginecologic şi ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3., dacă testul β HCG este negativ;
  3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3., dacă testul β HCG este pozitiv.
 

Beneficiarii subprogramului

Beneficiarii subprogramului

Beneficiarii subprogramului sunt cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în subprogram sunt următoarele:

 1. cupluri infertile care au indicaţie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.12 la prezenta anexă, care face parte integrantă din aceasta;
 2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);
 4. vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;
 5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;
 6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

 

Procedura de includere în subprogram a beneficiarilor eligibili

Procedura de includere în subprogram a beneficiarilor eligibili

 1. Cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unităţile sanitare care implementează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente:
  1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:
   1. datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii acestuia şi unitatea emitentă;
   2. adresa de domiciliu;
   3. numărul de telefon mobil;
   4. adresa de corespondenţă;
  2. copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;
  3. adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;
  4. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;
  5. documente medicale din care să rezulte setul minim de investigaţii efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicaţiei terapeutice şi riscurilor medicale al cuplului solicitant conform anexei nr. IV.13 la prezenta anexă, care face parte integrantă din aceasta;
  6. un document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.12 la prezenta anexă, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;
  7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanţii au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET şi că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanţată din bugetul Ministerului Sănătăţii; în declaraţie se consemnează în mod obligatoriu aserţiunea "Sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din declaraţie sunt corecte şi complete."
  8. opis al documentelor dosarului.
 2. Registratorul medical verifică existenţa tuturor documentelor în dosar conform opisului, confruntă copiile actelor de identitate cu documentele originale şi atestă prin semnătură conformitatea.
 3. Dosarul complet care cuprinde toate documentele prevăzute la punctul 1. se înregistrează în ordine cronologică într-un registru de evidenţă al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, întocmit, completat, păstrat şi arhivat de către unitatea sanitară; numărul de înregistrare atribuit de unitatea sanitară pentru dosarul depus se comunică în scris solicitanţilor.
 4. Dosarele depuse în decurs de o lună sunt evaluate de către o comisie a unităţii sanitare care se întruneşte în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă. Componenţa comisiei este stabilită prin decizia reprezentantului legal al unităţii sanitare şi va avea cel puţin trei membri dintre care un medic de specialitate obstetrică-ginecologie cu competenţă sau atestat de studii complementare în domeniul tratamentului infertilităţii cuplului şi reproducerii umane asistate medical şi un embriolog cu atestare europeană în domeniu. Rezultatul evaluării dosarelor se consemnează într-un proces-verbal care, după semnarea de toţi membrii prezenţi ai comisiei, se înregistrează şi se păstrează la sediul unităţii sanitare.
 5. Comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute pentru includerea în subprogram, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor şi în limita fondurilor disponibile pentru această destinaţie. În situaţia în care solicitările de includere în subprogramul FIV/ET depăşesc fondurile aprobate, comisia va întocmi o listă de aşteptare care se înregistrează şi se păstrează la sediul unităţii sanitare. Lista se actualizează periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor încadrabile într-una din următoarele situaţii:
  1. cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
  2. nu a fost iniţiat protocolul de stimulare ovariană în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului în subprogram la unitatea sanitară;
  3. cuplul a renunţat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea în scris a unităţii sanitare.
 6. Rezultatul evaluării dosarului se comunică în scris la adresa de corespondenţă consemnată în cuprinsul cererii prevăzute la punctul 1, după cum urmează:
  1. dosar aprobat cu menţionarea datei programării pentru iniţierea procedurii de FIV/ET;
  2. dosar aprobat şi înscris în lista de aşteptare cu specificarea numărului de ordine; în situaţia în care fondurile alocate permit iniţierea procedurii de FIV/ET, unitatea de specialitate înştiinţează cuplul solicitant asupra datei programării;
  3. dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii. Comunicarea rezultatului evaluării dosarului se realizează în forma unei decizii semnată de membrii comisiei şi contrasemnată de reprezentantul legal al unităţii sanitare ori de către împuternicitul acestuia. Decizia se înregistrează în registrul de evidenţă al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului se datează şi se aplică ştampila unităţii sanitare. Copia deciziei şi confirmarea transmiterii acesteia se păstrează şi se arhivează la unitatea sanitară.
 7. În situaţia în care protocolul de stimulare ovariană prealabil procedurii de FIV/ET nu este iniţiat în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei la unitatea sanitară, decizia îşi pierde valabilitatea.

Unităţi de specialitate care implementează subprogramul

Unităţi de specialitate care implementează subprogramul

 1. Clinica Promed System - S.R.L. (Spitalul Wellborn) Târgovişte
 2. S.C. Life Line - Medical Center - S.R.L. Bucureşti
 3. S.C. MEDLIFE - S.A. Bucureşti
 4. Clinica Medicală "Gynera" - S.R.L. Bucureşti
 5. S.C. BIOGENESIS IVF - S.R.L. Bucureşti
 6. S.C. Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu
 7. Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti
 8. S.C. BABE - S.R.L. Sângeorgiu de Mureş
 9. S.C. "Gynatal" - S.R.L. Timişoara
 10. S.C. NEWLIFE-BM - S.R.L. Iaşi
 11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Centrul de asistenţă a reproducerii şi diagnostic prenatal
 12. S.C. Fertigyn - S.R.L. Iaşi
 13. S.C. HIT-MED - S.R.L. Craiova

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.