www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț Ocuparea posturilor vacante în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, 2024 ANUNȚ organizare concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână a unui post temporar vacant de Referent de specialitate IA (S), specialitatea științe economice

ANUNȚ organizare concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână a unui post temporar vacant de Referent de specialitate IA (S), specialitatea științe economice

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamț cu sediul în Piatra Neamț, b-dul Dacia, nr.4A, judeţul Neamț, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă de 8 ore/ zi, 40 ore /săptămână a unui post temporar vacant (până la revenirea titularului de post aflat în concediu de creștere și îngrijire copil ) de Referent de specialitate IA (S), specialitatea științe economice în cadrul Serviciul Administrativ și Mentenanță.

Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului:

Poate ocupa un post vacant, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

Condiții generale:

 •  are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Cerințe specifice:

 • persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
 • persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
 • persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI

 1. Nivel de studii: studii superioare. 
 2. Vechime : 6 ani și 6 luni în specialitatea studiilor.

 Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte :

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la HG 1336/2022; - Model disponibil pe site-ul instituției noastre : www.sant.ro

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;- se vor prezenta și originalele

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; - se va prezenta şi originalul

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  - se va prezenta şi originalul

e) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă și în specialitate ( modelul orientativ al adeverinţei menţionate este prevăzut în anexa nr. 3 la HG 1336/2022);-se vor prezenta şi originalele

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la  lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 1. 02.07.2024 ora 16.30- termenul limită depunere a dosarelor:
 2. 11.07.2024 ora: 10.00 : proba scrisă;
 3. Interviul – data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu prezultatele la proba scrisă; Interviul se susține în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, de către candidații care au obținut la proba scrisă 50 puncte.

CALEDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Activitatea

Data/ora/termen

Afișarea anunțului de concurs

26 iunie 2024

Înscrierea la concurs – depunere dosare

26 iunie 2024 – 02 iulie 2024, între orele 800 - 1600

Selecția dosarelor

03 iulie 2024, ora 1030

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor

03 iulie 2024, ora 1630

Depunere contestații selecție dosare

O zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor

Soluționare contestații depunere dosare

Maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

Proba scrisă

11 iulie 2024, ora 1000

Afișarea rezultatelor probei scrise

Maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise

Depunerea contestațiilor

O zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise

Soluționarea contestațiilor proba scrisă

Maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

Interviul

Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu prezultatele la proba scrisă; maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Afișarea rezultatelor interviului

Maxim o zi lucrătoare de la data finalizării interviului

Depunerea contestațiilor

O zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului

Soluționarea contestațiilor și afișare

Maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

Afișare rezultatelor finale ale concursului

Maxim o zi lucrătoare de la data  afișării rezultatelor contestațiilor pentru ultima probă

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituției, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 6. Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

 TEMATICA:

1. Constituția României, republicată:

Titlul II: Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;

    - Capitolul II: Drepturile și libertățile fundamentale;

    - Capitolul III: Îndatoririle fundamentale;

Titlul III: Autoritățile publice;

    - Capitolul IV: Economia și finanțele publice.

2. Titlul I și II ale părtii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,cu modificările și completările ulterioare, Codul administrativ;

Titlul I: Dispoziții generale;

   - Cap. III : Drepturile și obligațiile ale personalului contractual

                 - încadrarea și promovarea personalului contractual

                 - răspunderea administrativ-patrimonială

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind  prevenirea  și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    -  Capitolul II: Dispoziții speciale;

4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

      - Art. 2 – Definiții;

      - Art. 3 – Veniturile și cheltuielile bugetare;

      - Secțiunea 1  – Principii și reguli bugetare;

      - Art. 14 – Reguli privind cheltuielile bugetare;

      - Art. 20*) – Categorii de ordonatori de credite;

6. Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituției, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale cu modificările și completările ulterioare;

      - Angajarea cheltuielilor, angajamentul bugetar, angajamentul legal;

      - Lichidarea cheltuielilor;

      - Ordonanța cheltuielilor;

      - Plata cheltuielilor;

7. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

         - Inventarierea patrimoniului, comisia de inventariere;

         - Măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere;

         - Rezultatele inventarierii, procesul verbal de inventariere;

         - Plusuri, masuri de inventar, lipsuri imputabile în gestiune;

8. Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

          - Dispoziții generale privind reevaluarea patrimoniului;

          - Active fixe corporale și necorporale supuse amortizării;

          - Bunuri care nu sunt considerate active fixe corporale;

          - Valoarea de intrare a activelor fixe;

          - Regimul de amortizare;

          - Scoaterea din funcțiune a activelor fixe.

 Dosarul de înscriere la concurs se depune în format fizic la sediul unităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia acestui anunţ, respectiv până la data de 02.07.2024 ora 14.00.

 Concursul /examenul se va desfăşura la sediul din Piatra Neamț, b-dul Dacia, nr.4A, judeţul Neamț.

 Informaţiile referitoare la rezultatele probelor de concurs se afişează la sediul unității și pe site-ul www.sant.ro

 Relaţii suplimentare la sediul din Piatra Neamț, b-dul Dacia, nr.4A, judeţul Neamț, Comp.RUNOS -tel: 0233 /234.441 int.136.

Cu legatura cu acest element

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.